ANBI

Sinds 11 juli 2012 beschikt de Jessehof over de ANBI-status. U kunt dat hier controleren. Dat levert belastingvoordelen op voor donateurs.

ANBI gegevens

Stichting Interkerkelijk Diaconaal Centrum de Jessehof
Bezoek- en postadres: Burgwal 20, 2611 GJ Delft
T: 015-8871539 (tijdens openingstijden van de Jessehof)
E: info@jessehof.nl of gebruik het contactformulier op deze website
Bank: NL93 TRIO 0254754120 – t.a.v. Centrum de Jessehof te Delft
Kamer van Koophandel: KvK nr.: 55670652 / RSIN nr.: 851811413

Bestuur

Het bestuur van de Jessehof bestaat uit:

 • Saskia Bolten- voorzitter
 • Gerke Kok- secretaris
 • Jenny Goedhart en Gé de Joode- penningmeesters
 • Bertjan Bosselaar
 • Luitgard Verbiest

Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij zijn na aftreden terstond opnieuw benoembaar.

Kascommissies

De kascommissie bestaat uit 2 onafhankelijke financieel deskundige personen, die benoemd worden door de Stichtingsraad.

Stichtingsraad

De stichtingsraad houdt toezicht op het bestuur van de stichting. De stichtingsraad staat daarnaast het bestuur bij met gevraagd en ongevraagd advies over bestuur, beleid en functioneren van de stichting. De stichtingsraad bestaat uit

 • Johan de Gelder
 • Gerwin Guichelaar
 • Hans van Wingerde
 • Klaas van Breugel

Doelstelling

In de statuten staat dat de stichting zich ten doel stelt voor inwoners van de stad Delft die te maken hebben met materiële armoede en/of sociale problemen een ontmoetingsplek te creëren waar zij zich kunnen ontspannen, anderen kunnen ontmoeten en een luisterend oor kunnen vinden.

Beleid

De Jessehof werkt vanuit de presentiebenadering. Dat betekent dat wij ons aansluiten bij de leefwereld van de mensen die ons bezoeken. In de zomer van 2021 is het beleidsplan Jessehof 2022-2025 vastgesteld.

Uitgangspunt is dat we ons werk, dat we de afgelopen jaren hebben opgebouwd, voortzetten. Wij blijven werken aan de verkleining van sociale en emotionele eenzaamheid. Wij blijven dat doen vanuit de presentiebenadering en wij blijven ons open stellen voor alle inwoners van Delft.

In ons beleidsplan zijn ook nieuwe voornemens opgenomen:

 • De Jessehof gaat het vrijwilligersbeleid verder uitwerken
 • Voor de werving van nieuwe vrijwilligers stelt de Jessehof een profiel op dat bij ons past en benutten wij gelegenheden van derden om deze vrijwilligers te werven.
 • Van vrijwilligers wordt verlangd dat zij de basistraining met daarin de presentie-training volgen.
 • Het bestuur moet zorgen voor de nodige financiële middelen. Fondsenwerving is een belangrijke taak van het bestuur.
 • Het bestuur ontwikkelt een beschermde digitale omgeving waarin relevante bestuursdocumenten bewaard en uitgewisseld kunnen worden.
 • In de Jessehof komen bezoekers, werken vrijwilligers, functioneert een bestuur en een Stichtingsraad, zijn regelmatig pastores aanwezig voor pastorale gesprekken. Er zijn er contacten met de Stichting Vrienden van de Jessehof, met de deelnemende kerken en met sponsors en de gemeente Delft. Voor de weerbaarheid en de toekomst wordt gewerkt aan een betere onderlinge verbinding en in een aantal gevallen aan revitalisering van de organisatie. De Jessehof blijft werken aan draagvlak in de stad.
 • Alle communicatielijnen worden op elkaar afgestemd, zodat voor iedereen duidelijk is wat de taken en verantwoordelijkheden zijn.
 • De Jessehof zou graag zien dat contactpersonen van diverse inloopplekken in Delft een keer per jaar bij elkaar komen om kennis en ervaring te delen.
 • Een nieuwe activiteit van de Jessehof is het straatpastoraat. Voorlopig zal dit voor 8 uur in de week vervuld worden door de coördinator. Het straatpastoraat kan worden voortgezet zolang er externe subsidie beschikbaar is.

Statuten

Klik hier voor de statuten van de Jessehof.

Financiële verantwoording

De staat van baten en lasten is opgenomen in het jaarverslag.

Jaarverslagen

Publicatieplicht

Hieronder vindt u het Standaardformulier publicatieplicht voor fondswervende organisaties

UBO registratie

UBO registratie heeft plaatsgevonden op 27 september 2020.
Klik hier voor het uittreksel van deze registratie.

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

Kamer van Koophandel -RSIN

Kamer van Koophandel dossiernummer: KvK: 55670652

Het RSIN (Rechtspersoon Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) van de Jessehof is: 851811413.